Školství

Vzdělání nezajistí jen budovy

Odcházející vedení radnice výrazně podepsalo na fungování základních a mateřských škol. A rozhodně ne pozitivně. Kupříkladu když začala pandemie Covidu, nabídli jsme jako hnutí naši pomoc při přípravě nezbytných opatření a krizového řízení. Paní starostka nicméně pomoc odmítla s tím, že vše je zajištěno. Skutečnost ale byla jiná. V důsledku se totiž s dopady pandemie potýkala každá škola zvlášť. Zřizovatel tedy frapantně selhal. Bylo možné realizovat centrální zajištění dezinfekce, úklidové a další služby. Nic z toho se však nekonalo — pouze na konci první vlny pandemie přišel ředitelům dopis s výzvou, aby vyčíslili své náklady. Jen základní analýza dodaných čísel pak ukázala to, co se dalo čekat — velké rozdíly v nákupních cenách i rozsahu pořizovaných položek. Mimochodem, tyto rozdíly se netýkají jen dezinfekce a dalších nákupů během pandemie, ale i běžného provozu. Školní jídelna při ZŠ na nám. Svornosti si pořídila nový kotel za cenu, která by stačila na dvě funkčně srovnatelná zařízení. Na kolik to bylo rozhodnutí uvážené, ukáže až čas a kalkulace souvisejících (zejména servisních) nákladů. Nicméně pochybnosti zůstávají. I proto, že dodnes nám, kteří jsme pochybovali o dosažitelnosti úspor, slibovaných Radou MČ-BŽ v důsledku sloučení obou škol (MŠ a ZŠ), nebyly předložené žádné doklady, které by to prokazovaly. Naopak — kontrolní zprávy prokázaly závažná pochybení ředitele. I druhá z našich škol — ZŠ Sirotkova — se potýká s nemalými problémy poté, co její dodavatel energií zbankrotoval. Do obecního rozpočtu to již v součtu zaťalo sekeru ve výši jednoho milionu korun. Nejsme si proto tak docela jisti, zda je hospodaření škol a školek, zřízených naší MČ, zcela v pořádku.

Spokojený pedagog = lepší vzdělávání

Byť tato rovnice nemá absolutní platnost, u pedagogů stejně jako u jakékoliv profese hraje podstatnou roli vztah k práci a podmínky, za kterých je vykonávána. Vyřešit dlouhodobé podhodnocování významu profese pedagoga obec pochopitelně nemůže sama. Musí však činit vše pro to, aby učitelé měli k práci dobré podmínky. Vedle opravených budov hraje podstatnou roli ohodnocení práce a její podmínky. Nejde totiž jen o peníze.

Podstatný je i společenský status profese a samotných učitelů. Pedagog má žákovi pomoci v cestě za vzděláním. Není zde od toho, aby jej místo rodičů vychovával a toleroval jeho neochotu a nezodpovědnost. Pedagog není nástrojem pro plnění nezřídka nereálných představ rodičů, není ani jejich sluhou. V reálu se však tyto názory objevují. Je proto třeba se dobrých učitelů zastat — a to je povinností zřizovatele. Předpoklady pro to, aby se pedagogové mohli s plným nasazením věnovat své práci, musí být zakotveny v normách (počínaje školním řádem), v systémech hodnocení i v rozpočtech (peníze by měly být i na odbornou literaturu, programové vybavení, školení...). Díky faktu, že v Brně je několik fakult, připravujících budoucí učitele, naše školy nedostatek pedagogů primárně neohrožuje. Ale cílem zřizovatele musí být, aby na jeho školách, řízených zdatnými manažery, působili kvalitní učitelé hrdí na svou profesi. K tomu chceme přispět. Třeba i tím, že pedagogové, nastupující či působící v našich školách, budou mít větší šanci získat obecní byt.

Nejen škola

Podstatný je i význam mimoškolního vzdělávání. Veškeré aktivity, které přispívají k rozvoji osobnosti našich dětí, je třeba podporovat. Bez ohledu na to, kdo je nabízí. V rozpočtu musí být alokován dostatek prostředků na podporu vzdělávacích či sportovních aktivit a zároveň musí být nastavena jasná kritéria a pravidla pro přiznání podpůrných dotací jak pro poskytovatele, tak pro ty, kteří nemohou svůj talent rozvíjet z existenčních důvodů.