Doprava

Rezidentní parkování

Dle oficiálních statistik Odboru dopravy MMB je v našem městě celkem 138 tisíc legálních parkovacích stání. Dle dat z roku 2013 bylo v Brně evidováno přes 173 tisíc vozidel. Skutečný počet bude pravděpodobně vyšší. Část vozidel sice parkuje mimo veřejné komunikace či mimo Brno, nicméně reálná zkušenost z ulic napovídá, že mnoho „volných“ míst nezbývá. V Brně však neparkují jen jeho obyvatelé. Dle dostupných údajů do Brna dojíždí za prací přes 70 tisíc osob, řada z nich vlastním vozem. Stačí se po ránu zastavit na Hradecké, Vídeňské či Olomoucké a chvíli sledovat provoz. Je zde i 45 tisíc dojíždějících studentů a dále přes 30 tisíc návštěvníků úřadů a konzumentů dalších služeb. Pokud bychom počítali s tím, že každý třetí přijede autem, jde odhadem o dalších 45 tisíc vozidel, odstavených v ulicích města. V součtu se tak dostáváme na poměr 230 tisíc automobilů na 138 tisíc parkovacích míst. Tolik čísla.

Rezidentní parkování v dosavadním rozsahu v řadě přetížených lokalit nestačí. Bude proto třeba zvážit, zda nerozšířit regulaci i na denní hodiny. Alternativa bohužel neexistuje. Parkovací domy nelze vybudovat všude a jak ukázaly poslední roky, město nedokáže zajistit potřebný rozsah parkovacích míst ani pro velké developerské projekty. Každá další kancelář tak přináší minimálně jedno vozidlo do již tak přetížených ulic Žabovřesk. Zavedení celodenní platnosti zón je jediný způsob, jak tento tlak snížit. V důsledků může znamenat i snížení rozsahu individuální dopravy a přispěje tím ke zvýšení bezpečnosti a zkvalitnění života rezidentů

Hromadná doprava

Dostupná a zároveň nákladově efektivní hromadná doprava je dalším z nástrojů, jak snižovat dopravní zátěž za současného udržení kvality života. Je však třeba důkladně zvážit jakékoli změny a jejich dopad na dotčené území. Necitlivé zavádění či rušení spojů může mít značný dopad na chod obce a kvalitu života jejích obyvatel. V této oblasti jsou v naší městské části značné rezervy. Některá minulá „rozhodnutí od stolu“ vyvolala rozhořčení, které necitlivou reakcí radnice eskalovalo až ve zcela zbytečný mezigenerační střet, občanskou neposlušnost a právní spory. To se již nesmí opakovat.


Dynamická doprava

Naše městská část již díky realizovaným dopravním stavbám není vysloveně tranzitní. Považujeme proto za vhodné revokovat některá rozhodnutí, která mají na intenzitu dopravy výrazný vliv. Patří mezi ně i zatřídění komunikací. Jsme přesvědčeni, že po dobudování VMO není opodstatněné, aby součástí základního komunikačního systému (ZAKOS) zůstaly tři silně exponované ulice — Tábor, Mučednická a Březinova. Budeme proto usilovat o jejich vyřazení ze ZAKOSU a realizaci takových opatření, která by výrazně zvýšila úroveň bydlení pro jejich obyvatele. Že to lze, napovídá i úspěšně provedená rekonstrukce srovnatelné ulice Lerchova v MČ Brno-Střed.

Rekonstrukce vozovek

Opravy dopravní infrastruktury jsou nezbytné. Jejich tempo a kvalita je však v absolutním nesouladu s cenou. Pozorovat některé „specialisty“ při práci je utrpení: ráno způsobí škody, odpoledne je opravují. V důsledku pak rekonstrukce jedné ulice trvá neúměrně dlouho a zbytečně zatěžuje široké okolí. Považujete to za normální? My ne. A věříme, že v zájmu městské části je, aby se realizace obdobných staveb neprodlužovala a neprodražovala.

Dohled a optimalizace

Rozmístit dopravní značky bohužel nestačí. Údaje z měření rychlosti dokazují, že je podstatná část řidičů je nerespektuje, stejně jako ostatní řešení místní úpravy. Je proto nezbytné, aby se zvýšil dohled obou policejních složek nad bezpečností a plynulostí silničního provozu. Městská část také musí vyhodnocovat jak výsledky kontrol, tak i náměty na úpravu dopravního značení. A nejen od policistů. Občas stačí pozorně poslouchat místní obyvatele. Naším cílem je proto zefektivnění činnosti dopravní komise a její rozšíření o oblast bezpečnosti, stávajícím vedením radnice nepochopitelně zcela pominutou. Pravidelnými účastníky jednání by proto měli být zástupci obou v naší městské části působících policií.