Prosazujme transparentní hospodaření s majetkem obce

30.06.2022

V končícím volebním období se i v Žabovřeskách, jako jedné z posledních brněnských městských částí, podařilo i díky zastupitelům za hnutí Pro Žabiny prosadit některé transparentní prvky jednání samosprávy, ať už je to online přenos jednání zastupitelstva či hlasování po jménech.

Stále však zbývá jedna z důležitých oblastí působnosti obce, která je v Žabovřeskách zahalena tajemstvím a veřejnosti a nekoaličním zastupitelům stále chybí informace o rozhodování samosprávy, zejména rady městské části, a to je oblast hospodaření s majetkem obce.

Podle § 38 zákona o obcích musí být majetek obce využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezeném působnosti. Mimo jiné se jedná o hospodaření s byty, prostory sloužící k podnikání, pozemky apod. Přičemž podle povahy tohoto majetku je rozhodování v pravomoci zastupitelstva či rady městské části, která si jako svůj poradní orgán zřizuje příslušnou komisi, byť nemusí rozhodovat ve shodě s jejím doporučením.

Již od roku 2002, tedy od dob nechvalně známého starosty Aleše Kvapila (ODS), pravomocně odsouzeného korupčníka, je rozhodování o majetku svěřeném městské části Brno -Žabovřesky nikoliv v rukou koaličních subjektů, které v daném volebním období na radnici vládly, ale v rukou úzké skupiny tří konkrétních osob, které byly a jsou členy nejrůznějších politických subjektů či i bez politické příslušnosti, bez ohledu na to, zda v daném období byly dané subjekty zastoupené v radniční koalici či dané osoby byly zastupiteli městské části. Přičemž po celou dobu až do současnosti bylo a je nejenom bráněno kteroukoliv radniční koalici v participaci ostatních subjektů, zastoupených v zastupitelstvu, na hospodaření s obecním majetkem, ale i v získávání informací o hospodaření s tímto majetkem.

Nikoho pak již zřejmě nepřekvapí, že dlouholetým zaměstnancem úřadu městské části, který měl v pracovních povinnostech na starosti řadu úkolů z oblasti hospodaření s majetkem, ať už to byly pronájmy prostor sloužícím podnikání či zejména veřejné zakázky na opravy a rekonstrukce bytů, bytových domů a jiného obecního majetku, byl do roku 2018 Petr Liškutin, nedávno nepravomocně odsouzený korupčník ve známé kauze "Stoka" v městské části Brno-střed. Jen naivní člověk si může myslet, že s kriminální činností započal Petr Liškutin až na radnici Brno-střed. V minulosti byla podávání trestní oznámení nejen na činnost tohoto "úředníka", byla však odkládána pro nedostatek důkazů.

V čem spatřujeme netransparentnost bývalých i současné radniční koalice při hospodaření s obecním majetkem? Např. v oblasti pronájmu obecních bytů platí po splnění podmínek města Brna v Žabovřeskách pouze dvě podmínky: bydliště v Brně a jakýkoliv příjem. Splní -li tyto podmínky více uchazečů, není již jasné, proč daný být byl pronajat jednomu z nich a nikoliv jinému. Tedy není lepších podmínek pro netransparentnost a klientelismus v obsazování žabovřeských obecních bytů, díky kterým byly v minulosti poskytnuty obecní byty řadě úředníků městské části či rodinným příslušníkům spřízněných komunálních politiků z celého města Brna.

Další oblastí, kde dle našeho názoru vládne klientelismu, je pronájem, prodej či směny obecních pozemků. Nejsou známy informace, proč je např. některému uchazeči prodáno, směněno či pronajato několik málo m2 obecních pozemků jako předzahrádka či příjezd k jeho nemovitosti a jinému nikoliv. Není známo, proč bylo a je vycházeno vstříc spřízněným developerům, kterým byly současně zhusta přidělovány veřejné zakázky např. na opravy obecního majetku, při prodeji zbytných nemovitostí či výstavbě např. bytových domů a jiným nikoliv. V oblasti veřejných zakázek bylo v minulosti podáno několik podnětů k ÚOHS pro porušení legislativy v této oblasti s cílem "dohodit" danou zakázku dopředu domluvenému zhotoviteli, kterým bylo z větší části ÚOHS vyhověno a veřejné zakázky zrušeny a městské části uložena pokuta za porušení zákona. A tak bychom mohli pokračovat dále.

Naším cílem však není pouze poukazovat na nešvary, klientelismus a netransparentnost při hospodaření s žabovřeským majetkem bývalými i současnou koalicí, ale zejména tento negativní stav napravit.

Proto se zasadíme o jasná a transparentní pravidla při pronájmu obecních bytů, aby bylo možné jasně zdůvodnit pronájem konkrétního bytu konkrétní osobě a aby nedocházelo k výše zmíněným nešvarům.

Budeme prosazovat zastoupení všech politických subjektů zastupitelstva v příslušné komisi rady městské části, aby došlo nejen k rozbití minulé i současné hegemonie výše zmíněných osob v této oblasti, ale aby byla nastavena jasná pravidla pro hospodaření s majetkem a všechny subjekty zastoupené v žabovřeském zastupitelstvu měly informace o tom, proč bylo v konkrétních záležitostech rozhodnuto tak, jak bylo rozhodnuto.

V oblasti veřejných zakázek na opravu obecního majetku budeme prosazovat striktní dodržování zákona o zadávání veřejných zakázek bez ohledu na zájmy subjektů spřízněných s žabovřeským zastupitelstvem či dosud zvyklých veřejné zakázky realizovat.


Jindřich Zuziak