Čtyři roky mandátu

29.06.2022

Zhodnotit čtyři roky výkonu mandátu tak, aby autor na nic nezapomněl a zároveň udržel pozornost laskavého čtenáře až do konce, není úkol jednoduchý. Leč pokusím se o to a předem se omlouvám, pokud jsem něco podstatného opomenul. A jako každé bilancování, je i toto pohledem subjektivním, byť opřeným o doložitelná fakta.

Ustavující zastupitelstvo

První jednání se sešlo 16. 11. 2018. Pro mě osobně to byl návrat k roli zastupitele po šestnácti letech. A musím konstatovat, že ne zrovna optimistický. Ano, zastupitelstvo bylo ustaveno, stejně jako jeho dva výbory (kontrolní a finanční), leč na „pár drobností“ se jaksi zapomnělo. Třeba stvrdit, že i nové zastupitelstvo se bude řídit zděděným jednacím řádem (to naštěstí bylo záhy zhojeno přijetím „nového“) či určit, jaké pravomoci v samostatné působnosti si zastupitelstvo vyhrazuje a jaké naopak svěří radě. Toto drobné „opomenutí“ se pak promítlo do další práce obou orgánů obce. Zatímco rada rozhodovala fakticky o všem, zastupitelstvo většinou jen její rozhodnutí dodatečně stvrzovalo a v některých případech dokonce pouze bralo na vědomí. Fakticky se tak koaliční zastupitelé své rozhodovací (a žel i kontrolní) kompetence vzdali.

Situace se nezlepšila ani po diskusích o novém jednacím řádu. Místo akceptace některého ze vzorů se koalice vydala cestou „vylepšení“ textu, na jehož formulaci se podílel ještě starosta, jehož působení ve veřejné správě ukončil rozsudek soudu. Žádné odstřižení od minulosti se tedy nekonalo. Za jediný posun k lepšímu tak lze považovat jen zakotvení možnosti zúčastnit se jednání zastupitelstva distančně či podpora přenosů z jednání.

Jednání zastupitelstva

Není-li o čem rozhodovat, je obvykle jednání jakéhokoli fóra poměrně formální. Žel bylo tomu i v tomto případě. Opakovaně jsem sice namítal, že mi předkládací či důvodová zpráva sestávající ze dvou obecných vět nestačí a i rozsah dalších poskytnutých podkladů je pro zodpovědné rozhodnutí zcela nedostatečný. Nejednalo se přitom o nijak malé částky. Znepokojivý trend jsem se proto pokusil zvrátit při projednávání čtvrtého rozpočtového opatření v dubnu 2021 předložením návrhu následujícího usnesení:

  1. Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky žádá radu městské části, aby zajistila přípravu zprávy o plnění rozpočtu městské části Brno-Žabovřesky a po projednání ve Finančním výboru ji zařadila na program XVIII. Zasedání ZMČ.

  2. Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky žádá radu městské části, aby zprávy o plnění rozpočtu byly nadále předkládány zastupitelstvu městské části vždy na konci čtvrtletí, případně vždy, bude-li navržena úprava rozpočtu ve výši přesahující částku 2.000.000 Kč.

Pro návrh usnesení se sešlo jen deset hlasů. Nikdo sice návrh nezamítl, zbylých třináct zastupitelů se hlasování zdrželo. Dali tak jasně najevo, že je by je studování podkladů a přemýšlení nad smysluplností návrhů vlastně obtěžovalo. Tímto hlasováním tak zastupitelství podruhé fakticky rezignovalo na plnění zákonem stanovených povinností - a vše přenechalo radě. Výsledek? V rozpočtovém opatření 6/2022 se již přesouvalo více než devadesát milionů korun (!) a nové zastupitelstvo nalezne na běžném účtu zůstatek ve výši zcela neodpovídající potřebám i predikovatelné situaci. A opět — o vše rozhodla rada a zastupitelstvo její návrh disciplinovaně potvrdilo. Bez zbytečných otázek... Právně je samozřejmě vše v pořádku, neb zastupitelstvo „rozhodlo“.

Úřad nejen v době Covidové

Základem funkčnosti každé instituce je správa dokumentů a informací. Pokud nefunguje, výrazně to snižuje efektivitu a výkon. Žel ani v této oblasti, ve které již přes dvacet let profesně působím, rozhodně nemohu úřad pochválit. Naopak musím konstatovat, že výkon spisové služby vykazuje závažné nedostatky a úřad v důsledku nedodržuje řadu povinností, uložených mu právními předpisy.

Nevěříte? Zkuste se třeba podívat na „novou“ elektronickou úřední desku. Najdete tam řadu „dokumentů“ neopatřených předepsanými náležitostmi (včetně elektronického podpisu či pečeti). Co tam naopak najdete, je mnoho „dokumentů“, vzniklých prostým naskenováním vytištěné předlohy - tedy zcela v rozporu nejen s pravidly pro výkon spisové služby ale zejména neslučitelných s požadavky na tzv. „přístupnost“ pro zrakově postižené. Ty tak naše radnice soustavně a dlouhodobě diskriminuje — a ani neví, že porušuje nejen národní, ale i unijní legislativu...

Když na republiku dopadla první epidemiologická opatření, nabídl jsem opakovaně paní starostce své zkušenosti z krizového řízení, kterých jsem za léta působení u městské policie či ve státní správě nabyl. Zcela nepřekvapivě byla nabídka odmítnuta. Jak úřad následně fungoval, určitě víte, pokud jste nějakou pomoc potřebovali. Jedna z poskytnutých „součinností“ skončila následujícím e-mailem:

Pane inženýre dobrý den,
včera jsem měla pohovor s paní vedoucí a důrazně ji upozornila na to, že není přípustné a je velice nevhodné se tímto způsobem chovat k někomu, kdo podává pomocnou ruku a stará se o své blízké a sousedy.
Až pomine současný stav jsme domluveny na školení v komunikačních dovednostech zaměstnanců naší pečovatelské služby.
Je mi líto této situace, věřím, že se již nebude opakovat.
Přeji dobré dny a moje telefonní číslo máte, můžete kdykoli volat.
Lucie Pokorná

Komise a výbory

Byť formálně by mělo být působení ve výboru časově náročnější než v poradním orgánu rady, realita byla přesně opačná. Rozsah materiálů i kvalita jejich zpracování byla v komisi výrazně vyšší — a odpovídala tomu i délka jednání. Zatímco na komisi pro dopravu a bezpečnost jsme opakovaně jednali déle než tři hodiny, výbor málokdy přesáhl hranici čtvrt hodiny. Asi rekord padl při jednání finančního výboru, které díky „koordinaci“ kolidovalo s jednáním komise bezpečnosti a dopravy. Byť jsem po přerušení jednání komise dorazil na jednání výboru pouhých pět minut po začátku, všech pět bodů programu již prý bylo projednáno a odhlasováno. Bezpochyby zevrubně a zodpovědně. Rozhodně bych ale nedoporučoval, aby se třeba naši poslanci jezdili do Žabovřesk učit, jak vést jednání o rozpočtu. Kolegům z komise dopravy a bezpečnosti tímto děkuji za zodpovědnou a poctivou práci. Je jen škoda, že členové rady brali jejich doporučení tak vážně, že nezřídka rozhodli přesně opačně, aniž by se alespoň ze slušnosti pokusili odůvodnit, proč se doporučením svého poradního orgánu neřídili. A řadu z bodů, o kterých rada rozhodovala, jsme tak k projednání ani nedostali.

Byty

Byť působení v této oblasti nebylo našemu hnutí umožněno, stejně jsme se k němu dostali. A žel zkušenosti příliš optimistické nebyly. Konfrontace s „kvalitou“ provedených rekonstrukcí pro mne byla poměrně šokující - počínaje nevhodně zvolenými materiály až po skryté podvody, na které se při kolaudacích jaksi nepřišlo. Koneckonců, vždyť se to odehrálo za působení „mistrů“, kteří se následně po zásluze stali hvězdami kauzy Stoka. Ale poučili jsme se dostatečně? Opravdu vykonáváme kvalitně a zodpovědně správu našeho bytového fondu? Obávám se, že nikoliv. A nejen na základě zkušenosti s průběhem jedné z „pogarančních oprav“, přesněji nápravou chyb nesmyslného projektu z minulosti. Dokud budou v obecních bytech podnákladové nájmy a dostupné prostředky se budou vynakládat na akce typu „výměna domovních schránek“, bude se stav bytového fondu stále zhoršovat. A nerad bych se dočkal stavu, kdy jedinou cestou z neúprosně se blížící krize bude odprodej solventnímu investorovi.


Mgr. Vít Cvrček